Dobór zaworów antyskażeniowych

  • Klasyfikacja kategorii płynów, które mają lub mogą mieć kontakt z wodą pitną

  Wyciąg z normy PN-EN1717 (pkt. 5.2):

  Kategoria 1 – Woda wypływająca bezpośrednio z sieci wodociągowej przeznaczona do użytkowania przez człowieka do celów konsumpcyjnych.

  Kategoria 2 – Płyn nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia człowieka. Płyn uznawany za zdatny do konsumpcji przez człowieka, łącznie z wodą pochodzącą z instalacji wodociągowej, gdzie mogły nastąpić zmiany w smaku, zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schłodzenia).

  Kategoria 3 – Płyn stanowiący pewne zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji szkodliwych.*

  Kategoria 4 – Płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji toksycznych lub bardzo toksycznych* albo jednej lub wielu substancji radioaktywnych, mutagennych bądź rakotwórczych.

  Kategoria 5 – Płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność substancji mikrobiologicznych bądź wirusowych.

  *) Granicą pomiędzy kategorią 3 i 4 jest wielkość dawki substancji szkodliwych LD50 = 200 mg/kg wagi ciała, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 93/21 EEC z 27 kwietnia 1993 r.

  • Rodzaj zespołu zabezpieczającego należy dobrać zależnie od kategorii potencjalnie cofającego się płynu, przed którym należy chronić układ wodociągowy

  Istnieje bardzo wiele rodzin zespołów zabezpieczających. Armatura SOCLA, która stanowi najszerszą ofertę w tym zakresie na polskim rynku, jest tego najlepszym odzwierciedleniem. Jednak, z praktycznego punktu widzenia, można wyróżnić kilka podstawowych rodzin zaworów antyskażeniowych, za pomocą których możliwe jest zabezpieczenie skuteczne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

  Rodzina Zespół zabezpieczający Kategoria płynu
  1 2 3 4 5
  AA Swobodna przerwa powietrzna + + + + +
  BA Izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia
  z możliwością nadzoru
  + + + +
  CA Izolator przepływów zwrotnych o różnych strefach ciśnienia bez możliwości nadzoru + + +
  EA Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru + +

   

  • Przykłady aplikacji zaworów antyskażeniowych

  Norma klasyfikuje płyny, które mogą wtórnie zanieczyścić wodę wodociągową. Dobór rodzaju zespołu zabezpieczającego zależny jest właśnie od kategorii potencjalnie cofającego się płynu. Analiza najczęstszych przypadków zastosowań umożliwia określenie typowych aplikacji, tj. można zaproponować dobór urządzeń zabezpieczających w zależności od rodzaju obiektu i typu instalacji. Poniżej skupiono się jedynie na najczęściej spotykanych przyłączach.

    ap7

  Więcej rozwiązań, znajdą Państwo w aplikacji doboru zaworów antyskażeniowych.

Komentowanie wyłączone.

aplikacja
doboruzabezpieczenia

Dobierz odpowiedni zawór antyskażeniowy

Oddajemy w Państwa ręce aplikację umożliwiającą dobór odpowiedniego zabezpieczenia antyskażeniowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnim jej kroku możliwe jest uzyskanie m.in.: karty doboru zabezpieczenia (zawierającej dane techniczne i handlowe), karty katalogowej dobranego typu zaworu i rysunków CAD urządzenia.

Rozpocznij dobór