Obowiązek kontroli

 • Obowiązek kontroli

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawory antyskażeniowe powinny być raz do roku poddawane weryfikacji poprawności działania przez osoby wykwalifikowane w tym zakresie.

  W myśl Art.62 ust.ustawy Prawo budowlane, w czasie użytkowania obiektu budowlanego, na jego właścicielu lub zarządcy spoczywa obowiązek przeprowadzania:

  (…) kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów (…) instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania (…)

  Do grupy tego typu urządzeń należy zaliczyć zawory antyskażeniowe. Jako newralgiczne zabezpieczenia instalacji wodociągowych, zawory antyskażeniowe muszą być badane pod kątem ich sprawności i poprawności działania, a wyniki badań ewidencjonowane.

  Obowiązek przeprowadzania okresowej weryfikacji poprawności działania każdego zaworu antyskażeniowego powinien być wpisywany w projekt instalacji oraz w książkę obiektu.
  Ustawa nakłada obowiązek badania co 12 miesięcy. Należy jednak zwrócić uwagę na specyficzne wymagania poszczególnych producentów zaworów antyskażeniowych, bowiem niektórzy wymagają częstszych kontroli niż jest to niezbędne (nie dotyczy produktów SOCLA).

  Dodatkowym dokumentem prawnym związanym z kontrolą zaworów antyskażeniowych jest Norma PN-EN 806-5:2012 „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  – Część 5: Działanie i konserwacja”

   Norma wprowadza obowiązek  regularnego przeglądu zaworów antyskazeniowych. Opisuje szczegółowo procedury i terminy wykonywania  tych czynności dla poszczegolnych rodzin i typów zaworów. Norma ta jest dokumentem o szczególnym znaczeniu dla administratorów budynków oraz  konserwatorów, zawiera nie tylko unormowania dotyczące zaworów antyskażeniowych ale również precyzuje wymagania dotyczące konserwacji innych elementów instalacji wodociągowych.   

   

  Sposób przeprowadzania kontroli poprawności działania każdej rodziny zaworów antyskażeniowych jest nieco inny. W większości przypadków niezbędna jest do tego fachowa wiedza produktowa, a niekiedy nawet specjalne urządzenie (np. w przypadku zaworów rodziny BA).

   

aplikacja
doboruzabezpieczenia

Dobierz odpowiedni zawór antyskażeniowy

Oddajemy w Państwa ręce aplikację umożliwiającą dobór odpowiedniego zabezpieczenia antyskażeniowego, zgodnego z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnim jej kroku możliwe jest uzyskanie m.in.: karty doboru zabezpieczenia (zawierającej dane techniczne i handlowe), karty katalogowej dobranego typu zaworu i rysunków CAD urządzenia.

Rozpocznij dobór